Regulamin sklepu internetowego WWW.NLP.PL

Regulamin sklepu internetowego WWW.NLP.PL

 

Słowniczek:

   1. Sprzedający – Matylda Głowacz,

 

   2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

   3. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nlp.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

 

   4. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 

   5. Towary – usługi szkoleniowe dostępne na stronie WWW.nlp.pl

 

  6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

I. Postanowienia ogólne

   1. Właścicielem Sklepu i domeny www.nlp.pl jest Sprzedający. Osobą upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego i prowadzenia sprzedaży w ramach Sklepu jest Agnieszka Ornatowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MELAWENA, NIP 951-161-94-78 REGON 140025856 wpisaną do EDG przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 214736

 

   2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego nlp.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.nlp.pl. Złożenie zamówienia w sklepie www.nlp.pl oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

 

   3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

   4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

   5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

  6. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.

 

II. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

   1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

   2. Informacje podane w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

 

   3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

 

   4. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 

   5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

   6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

    a) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

 

    b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

 

    c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

 

   d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

III. Składanie zamówień

   1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

 

   2. Ceny Towarów nie są zwolnione z podatku VAT.

 

   3. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.

 

   4. Każda transakcja będzie potwierdzana dowodem sprzedaży.

 

   5. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta). Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 

   6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w terminie do 4 dni przed datą realizacji usługi szkoleniowej. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres Instytut@nlp.pl.

 

   7. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

 

   a) gotówką w siedzibie Sprzedającego,

 

   b) przelewem bankowym.

 

  8. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 4 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku:

Bank BZ WBK, Oddział w Warszawie

Numer rachunku: 23 1090 1694 0000 0001 0346 5574

  9. Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

 

IV. Realizacja zamówień

   1. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 

   2. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

 

   3. Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 4 dni od daty rozpoczęcia usługi szkoleniowej.

 

  4. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

 

V. Postanowienia końcowe

   1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

   2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

 

   3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

 

   4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

   5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2013

 

//]]>